Úvod » Čistící prostředky » Na WC » WC Ente Total Aktiv Gel Citrus - gel na wc


        

WC Ente Total Aktiv Gel Citrus - gel na wc

skladem

 

Skladem: 0 ks
Číslo produktu: 178113
běžná cena 99 Kč
naše cena:
75 Kč ( Nejsme plátci DPH )

 

WC Ente Total Aktiv Gel Citrus působí až pod okrajem záchodové mísy a to díky praktickému zahnutému hrdlu. Je účinný proti vodnímu kameni a zanechává toaletu nejen hygienicky čistou, ale také svěže vonící po citrusech.

 

Balení: 750 ml

 

Použití: po odšroubování uzávěru obraťte láhev vzhůru nohama a naneste gel pod okraj záchodové mísy. Nechte působit a poté spláchněte. Pokud je nečistota velmi silně usazená, nechte gel působit déle a použijte kartáč na toaletu. Poté spláchněte.

 

Varování: V případě zasažení záchodového prkénka jej ihned opláchněte. Produkt otevírejte opatrně. Zamezte rozlití produktu. Láhev po každém použití a před vyhozením pečlivě uzavřete. Používejte podle návodu uvedeného na etiketě. Aplikujte pouze na toalety. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Rozlitý produkt zřeďte vodou a utřete. Všechny prostředky k tomu použité (např. papírové utěrky) musí být odstraněny jako komunální odpad. Jiné materiály (např. úklidové oblečení) je třeba důkladně vyprat ve vodě. Voda po praní obsahující produkt může být vylita do kanalizace. Zamezte úniku do povrchových vod. Vyvarujte se nadbytečného kontaktu s produktem. Nesprávné použití může zapříčinit poškození zdraví. Nesměšujte s bělicími nebo jinými čisticími prostředky, neboť se může uvolňovat toxický plyn chlor nebo vyvinout teplo. Instrukce pro První pomoc: jestliže je VDECHNUT při nesprávném použití (smícháním s bělicím nebo jiným čističem) toxický plyn: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
Nebezpečí. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované časti oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Skladujte uzamčené. Skladujte v obalu odolném proti korozi / obalu s odolnou vnitřní vrstvou. Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.